Algemene voorwaarden It’s a pawsome life

Laatste aanpassing: 02 februari 2023

Inhoudsopgave 

Artikel 1 – Ondernemingsgegevens 
Artikel 2 – Toepasselijkheid en voorwaarden 
Artikel 3 – Ons aanbod en uw order 
Artikel 4 – Herroepingsrecht 
Artikel 5 – Prijzen 
Artikel 6 – Betaling 
Artikel 7 – Conformiteit en garantie  
Artikel 8 – Levering en uitvoering van de overeenkomst  
Artikel 9 – Overmacht 
Artikel 10 – Cadeaubonnen 
Artikel 11 – Intellectuele eigendom 
Artikel 12 – Klachten en geschillen 

 Artikel 1: Ondernemingsgegevens 

Its a pawsome life 
Eenmanszaak 
Hemelshoek 273 
2590 Berlaar 

 E-mailadres: davina@itsapawsomelife.be 
Ondernemingsnummer: 0773.766.030
IBAN: BE71 0637 1993 7469

Artikel 2: Toepasselijkheid en voorwaarden 

 1. De e-commerce website van Its a pawsome life, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Hemelshoek 273, 2590 Berlaar, BE 0773.766.030, (hierna genoemd ‘It’s a pawsome life’) biedt haar kopers de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 
 2. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Koper”). 
 3. Wij leveren in België en Nederland. 
 4. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 jaar bent, vragen we je om de bestelling te laten plaatsen door uw ouders of een wettelijke voogd. Als we merken dat een bestelling is geplaatst door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren. 
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 
 6. Bij elke online bestellingen bezorgen we u samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van de algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 7. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan u als Koper altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.

Artikel 3: Ons aanbod en uw order 

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te maken van de producten. De koper is op de hoogte dat al onze producten handgemaakt zijn en pas gemaakt worden bij bestelling. Dit maakt ook dat elk item uniek is. Het item dat de Koper ontvangt kan dus licht afwijken van de gepresenteerde productfoto bij de productnaam op onze webshop. Kennelijke vergissingen en fouten binden Its a pawsome life niet. 
 2. Ondanks dat de e-commerce website www.itsapawsomelife.be met de grootste zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Het kan voorvallen dat een levering niet kan plaatsvinden vanwege onbedoeld verkeerde voorraadgegevens. In dat geval zal It’s a pawsome life u zo snel mogelijk contacteren om een oplossing voor te stellen.
 3. Wanneer de Koper specifieke vragen heeft met betrekking tot onze producten, levertermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Koper om vooraf contact op te nemen met ons door een e-mail te verzenden naar davina@itsapawsomelife.beHet aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door It’s a pawsome life. Its a pawsome life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. 
 4. Als een aanbod een beperkte geldigheid of andere specificaties heeft, zal dit nadrukkelijk worden vermeld.  
 5. Om een product te kopen, voegt de Koper het gewenste product, in de gewenste maat, toe aan de winkelmand. Daarna dienen de contact- en facturatiegegevens door de Koper te worden ingevuld om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De Koper kiest vervolgens of tegelijkertijd de wijze van levering. De Koper verklaart door een opt-in vakje aan te duiden dat hij de Algemene voorwaarden van It’s a pawsome life heeft gelezen te hebben en hiermee akkoord gaat. Vervolgens bevestigt de Koper zijn bestelling door op “bevestigen” te klikken. Als deze stappen zijn doorlopen, is uw aankoop definitief. 
 6. De bestelling en de overeenkomst tussen It’s a pawsome life en de Koper zijn voltooid vanaf het moment dat de bestelling per e-mail is bevestigd en de betaling met kredietkaart of debetkaart door de kaartaanbieder is bevestigd. We accepteren betalingen via PayPal of internetbankieren. In het geval dat de kaartaanbieder uw betaling aan ons weigert, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige vertraging in uw levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam de van de geregistreerde kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt. 

Artikel 4: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument artikels online aankopen bij It’s a pawsome life. 

 1. Na aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. De retourkosten zijn voor rekening van de Koper. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen of een vooraf aangewezen en door de consument aan de Verkoper bekendgemaakte vertegenwoordiger. 
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover het nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden (producten mogen niet gebruikt zijn). Indien hij toch gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal hij het product met alle toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de Verkoper.
 4. Als een Koper een product wil retourneren moet hij eerst contact op nemen met It’s a pawsome life via davina@itsapawsomelife.bevoor het terugzenden naar de vestigingsplaats, Hemelshoek 273, 2590 Berlaar. 
 5. De directe kosten voor het retourneren van de producten zijn door de Koper te betalen. We behouden ons het recht voor om te wachten met terugbetaling tot we de producten hebben ontvangen of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
 6. De Koper kan het pakket per post of een koerier retourneren. 
 7. Als we geen pakket terugkrijgen nadat de Koper contact heeft opgenomen met davina@itsapawsomelife.be, zullen we de Koper vragen om een bewijs van de verzending te tonen. Als de klant geen bewijs van zijn verzending kan tonen, vergoeden wij de producten niet. De klant zal dan contact moeten opnemen met de post– / koerierdienst.
 8. It’s a pawsome life betaalt de Koper de aankoopprijs zonder de verzendkost terug binnen de 14 dagen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 Artikel 5: Prijzen 

 1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
 2. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 6: Betaling 

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSLverbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser. 

Artikel 7: Conformiteit en garantie 

 1. Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
 2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Kopers wordt aangeraden om het aankoopbewijs van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Koper thuis zijn afgeleverd, dient de Koper via e-mail contact op te nemen met It’s a pawsome life en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan It’s a pawsome life. 
 3. Bij vaststelling van een gebrek moet de Koper It’s a pawsome life zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
 4. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel (bv. krassen en slijtage), het niet naleven van de gebruiksinstructies of instructies voor de was, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 
 5. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Koper. 
 6. De klant heeft in redelijke mate de keuze tussen herstel of vervanging. Indien de reparatie of vervanging buitensporig, onmogelijk of niet haalbaar is binnen een redelijke termijn, heeft de klant het recht om een beroep te doen op een prijsverlaging of op ontbinding van de verkoopovereenkomst. 
 7. Deze garantie is niet van toepassing wanneer:
  • De klant heeft het product aangepast / gerepareerd of heeft het product laten aanpassen / repareren door een derde partij.
  • De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of zijn onzorgvuldig behandeld dan wel in strijd met de richtlijnen van It’s a pawsome life behandeld. 

Artikel 8: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

 1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.  
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt. 
 3. It’s a pawsome life is op geen enkele manier verantwoordelijk voor fouten die gemaakt zijn door de Koper met betrekking tot het verzend- en factuuradres en fouten die vertragingen in de levering of onmogelijkheid van levering kunnen veroorzaken. 
 4. Wanneer een product op voorraad (d.w.z de grondstoffen zijn voorradig om de bestelling te maken) is, wordt het binnen 4 tot 6 werkdagen geleverd aan Belgische en Nederlandse klanten. De levertijden zijn slechts een indicatie. Duurt het langer dan 10 werkdagen? Dan neemt It’s a pawsome life contact op met de Koper.
 5. Indien een product niet op voorraad is, wordt de Koper per e-mail op de hoogte gesteld van een latere levertijd. Als de Koper het niet eens is met de vertraging, kan de bestelling worden geannuleerd of kan hij een alternatief product bestellen. De geannuleerde bestelling wordt terugbetaald of als de klant een alternatief product besteld, wordt het te veel betaalde bedrag terugbetaald of het resterende bedrag in rekening gebracht. 
 6. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het afleveradres van de Koper geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  
 7. Als we niet op tijd kunnen leveren, zullen we de klant altijd voor het einde van de geschatte leveringstermijn informeren. Als wij dit niet doen heeft de Koper in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
 8. In geval van ontbinding conform de vorige paragraaf zal de Verkoper het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 9. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat de Koper ze liever niet wil houden om welke reden dan ook, is de Koper verantwoordelijk voor het transport.  
 10. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden via davina@itsapawsomelife.be. We zoeken dan samen met u naar een oplossing.  
 11. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Koper werden ontvangen.

Artikel 9: Overmacht 

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.  
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10: Cadeaubonnen 

 1. Door een cadeaubon van It’s a pawsome life te gebruiken, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. We raden de Koper dus aan om deze goed door te lezen.  
 2. Cadeaubonnen kunnen online op www.itsapawsomelife.be worden aangekocht voor België en Nederland.  
 3. Als de bestelling is goedgekeurd, worden de cadeaubon die per post verstuurd naar het door de Koper opgegeven afleveradres.
 4. U kan uw cadeaubon in alle hierboven genoemde landen online op www.itsapawsomelife.be inwisselen aan de hand van de persoonlijke code die op de cadeaubon vermeldt staat. Deze code is persoonlijk, geheim en kan slechts 1 keer ingewisseld worden.  
 5. Als voor een online aankoop het saldo naar een andere munteenheid moet worden omgezet, gebruiken we de standaard wisselkoers op het moment van aankoop.  
 6. De Koper kan de cadeaubon niet inwisselen voor contant geld en kan het saldo op de cadeaubon ook niet gebruiken om een andere cadeaubon te kopen. 
 7. Bij elke aankoop die de Koper met een cadeaubon betaalt, moet de Koper akkoord gaan met de verkoopvoorwaarden voor online aankopen. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Koper daarbij dat deze instemt met de algemene voorwaarden. 
 8. De code op de cadeaubon heeft een vervaldatum. Deze is steeds een jaar geldig vanaf de datum van aankoop van de cadeaubon.
 9. Het totaalbedrag van de bestelling die online met een cadeaubon kan worden betaald, bestaat uit (1) de prijs van het product/de producten, (2) btw waar van toepassing en (3) verzendkosten waar van toepassing. 
 10. Als het bedrag van de bestelling hoger is dan het saldo op de cadeaubon, moet het restant worden betaald met een andere geaccepteerde betalingsmethode. 
 11. Als je een product retourneert dat de Koper oorspronkelijk met een cadeaubon heeft gekocht, wordt een eventuele restitutie teruggestort op een nieuwe cadeaubon. Als je een product retourneert dat met meerdere cadeaubonnen is betaald, wordt het totale aankoopbedrag teruggestort op de cadeaubon die het laatst is gekocht. Als je een product retourneert dat oorspronkelijk met meerdere betalingsmethodes is betaald, zal een eventuele restitutie eerst worden teruggestort via de betalingsmethode(n) die voor de oorspronkelijke transactie is/zijn gebruikt (bijv. kredietkaart, overschrijving of PayPal-account), tot maximaal het oorspronkelijke bedrag dat via die betreffende methode is betaald. Het overgebleven bedrag van een eventuele restitutie wordt daarna gestort op een nieuwe cadeaubon. 
 12. De oorspronkelijke Koper heeft het recht om de cadeaubon binnen 14 werkdagen na ontvangst te annuleren, mits de bon niet is gebruikt. In het geval van annulering betaalt It’s a pawsome life de waarde van de cadeaubon binnen 30 dagen na annulering terug via de betaalmethode waarmee de bon is gekocht. 
 13. De cadeaubon kan niet vervangen worden als deze is kwijtgeraakt. It’s a pawsome life kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het eventuele verlies van saldo op een cadeaubon als gevolg van diefstal of fraude. 
 14. It’s a pawsome life behoudt zich het recht voor om cadeaubonnen te weigeren, te annuleren of vast te houden voor onderzoek als dat noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in het geval van mogelijke fraude, cadeaubonnen die per ongeluk met verkeerde naamgeving zijn uitgegeven of voor andere overtredingen van de algemene voorwaarden voor cadeaubonnen. 

Artikel 11: Intellectuele eigendom 

 1. Onze website, logo’s, inhoud, foto’s, namen en al onze algemene communicatie worden beschermd door onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van onze leverancier.
 2. Het is verboden om ons intellectueel eigendom te gebruiken of ons intellectueel eigendom te wijzigen zonder onze toestemming zoals vermeld in dit artikel. Dit houdt in dat je zonder onze uitdrukkelijke toestemming geen tekeningen, foto’s, namen, teksten, kleurencombinaties etc. mag kopiëren of reproduceren. 

Artikel 12: Klachten en geschillen 

We hopen absoluut dat u tevreden bent met uw aankoop. Als u echter klachten heeft over uw bestelling, neem dan gerust contact met ons op via davina@itsapawsomelife.be. Wij doen ons uiterste best om uw klacht binnen zeven dagen af te handelen. 

 1. Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons en onze klanten, ongeacht hun woonplaats. De enige bevoegde rechtbanken voor geschillenbeslechting zijn de Belgische rechtbanken.